TOUS disposa d’un codi i un canal ètic i d’un pla d’igualtat sensible amb la política retributiva que fomenta la pluriculturalitat


TOUS disposa d’un codi ètic de conducta subscrit pels empleats i proveïdors per garantir una bona praxi, la traçabilitat de les matèries primeres i la transparència d’actuació. Les relacions laborals dins el grup TOUS es basen en els principis de respecte mutu i igualtat, i estan recollits en el codi ètic de la companyia. Aquest mateix codi estableix que no s’admetrà cap tipus de discriminació contra cap persona per raó de la seva ideologia, religió o creences, la seva pertinença a una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o minusvalidesa. Tots els nivells del grup TOUS vetllen pel respecte d’aquest principi. Alhora, TOUS disposa d’un Pla d’Igualtat que defensa específicament la igualtat de tracte i d’oportunitats per a homes i dones.

Mujeres trabajando vestidas de azul

Igualtat i equitat de gènere


Actualment, el 45 % dels membres del Consell d’Administració de TOUS són dones (5 d’un total d’11 membres, tenint en compte la figura de la secretària no consellera). Així, el Consell de la companyia està integrat per Alba Tous (presidenta), Rosa Tous (vicepresidenta corporativa), Laura Tous (directora general de Dayaday), Beatriz González-Cristóbal (consellera independent) i Núria Garrós Ribera (secretària no consellera).

Pel que fa als membres de l’equip d’alta direcció, format pel Comitè Executiu i el Comitè de Direcció, cal destacar que el 45 % són dones (10 d’un total de 22 membres).

En el total del grup a Espanya, 1649 persones del total de 1878 que conformen l’equip humà de TOUS són dones, cosa que representa un 88 % de la plantilla (amb data de 31 de gener de 2018). Percentatge que es pot extrapolar a escala mundial.

Model de negoci caracteritzat per un alt grau d’integració vertical.


El model de negoci de TOUS es caracteritza per un alt grau d’integració vertical. Des de la inspiració, l’R+D, la producció, la distribució, la venda i la postvenda de l’article en els diferents canals de TOUS, tenim cura directament de la qualitat en tots els processos i detalls que asseguren una capacitat de producció de més de 3 milions de peces cada any.

Fases de fabricación en taller

Desenvolupament del projecte TOUS HEF (Enterprise Heritage) per preservar la memòria i la identitat corporativa.


Desenvolupament del projecte TOUS HEF (Heritage, the Essence of our Future) per preservar la memòria i la identitat corporativa fomentant la investigació, la conservació, la difusió i la posada en valor del patrimoni historicoempresarial de TOUS; promovent nous usos (econòmics, socials, culturals, etc.) dels béns del patrimoni històric i industrial de TOUS amb criteris de responsabilitat social. Aquest projecte potencia l’ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i accions d’innovació i transferència del coneixement mitjançant la documentació i difusió del llegat historicoempresarial de TOUS. També afavoreix el coneixement sobre l’evolució del disseny, la fabricació, l’ús social, etc. de productes del nostre passat immediat i de la nostra realitat sociocultural mitjançant el patrimoni històric i empresarial de TOUS.

Foto de un barrio de Manresa

Política de prevenció de riscos laborals i salut


TOUS, mitjançant la seva política preventiva, impulsa i desenvolupa un Sistema de Prevenció de Riscos Laborals que s’integra en el conjunt de les seves activitats i decisions, tant pel que fa a processos tècnics com a organització del treball i de les condicions en què aquest es desenvolupa, inclosos tots els nivells organitzatius. La política de prevenció afecta tant les persones que treballen en el Grup TOUS com els centres i equips de treball.

En aquest sentit, la direcció de TOUS vetllarà per: Promoure la millora contínua dels comportaments i nivells de prevenció de riscos laborals, complir la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals, involucrar tot el personal de l’empresa en la responsabilitat de la gestió de la prevenció de riscos laborals, inclosos contractistes i col·laboradors, i en el desenvolupament actiu de la millora de les condicions de feina dels seus empleats, a més de fomentar la participació, informació, formació i consulta de tot el personal, també dels treballadors temporals i externs que facin tasques en les instal·lacions, per tal de mantenir un adequat nivell de prevenció dins el Grup.

Mujer mirando una pantalla

Certificacions de garantia i control del producte, com ara el procés Kimberley (diamants), i cura i certificació de les matèries primeres.


TOUS es preocupa per la procedència de les seves matèries primeres. El procés Kimberley és un sistema de certificacions dissenyat per evitar que els diamants procedents de zones en conflicte entrin al mercat. Es va crear per garantir que la compra de diamants no serveixi per finançar conflictes ni per vulnerar els drets humans. Més del 97 % del mercat està adherit al procés Kimberley i a TOUS tractem exclusivament amb proveïdors que hi estan subscrits. A més a més dels diamants, TOUS controla exhaustivament la procedència de la resta de metalls i materials que es fan servir en tots els processos de creació i vetlla per la seva correcta certificació.

Certificado de autenticidad Tous

Membre del Consell de Joieria Responsable


TOUS ha estat reconeguda com a membre certificat del Responsible Jewellery Council (RJC), organisme internacional sense ànim de lucre que vetlla pel desenvolupament empresarial ètic i responsable de la indústria joiera arreu del món, després de superar un procés d’auditoria que reconeix l’aposta de TOUS per la sostenibilitat de manera transversal i per les bones pràctiques.

Aquest reconeixement demostra un cop més l’aposta de la firma centenària per la sostenibilitat, el medi ambient, els drets humans, la qualitat i la transparència operacional i informativa, a través de l’aplicació amb èxit de les directrius sostenibles marcades pel RJC, membre de l’Aliança ISEAL, una organització internacional que codifica les bones pràctiques i la qualitat per al disseny i per a la implementació dels sistemes d’estàndards socials i ambientals.

Certificado de responsabilidad en taller

Afiliacions i patrocinis culturals


TOUS, com a empresa familiar dedicada a la joieria des del 1920, està compromesa amb diverses institucions internacionals i nacionals mitjançant afiliacions i patrocinis que fomenten el coneixement de la cultura a través de l’artesania i l’ofici de joiers.

Així, és membre del Círculo Fortuny, d’Andema (Associació per a la Defensa de la Marca), d’AMRE (Fòrum de Marques Renombrades), ACME (Associació de Creadors de Moda d'Espanya) i d’IEF (Institut de l’Empresa Familiar i el seu àmbit territorial). També ofereix patrocini cultural a museus com ara el MAP (Museu d’ArtePopular) de Mèxic i el MACBA a Barcelona. Igualment, ha establert aportacions o col·laboracions culturals amb The New York Public Library a la ciutat de Nova York i amb el MAAP de Moscou.