Zasady strony internetowej

WARUNKI UŻYTKOWANIA I WARUNKI ZAKUPU

1. WPROWADZENIE

2. DANE I ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

3. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG I PRODUKTÓW TOUS

4. ZAMÓWIENIA

5. NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU

Po otrzymaniu zamówienia zaleca się, aby Klient sprawdził stan zamówienia. W razie wykrycia wady lub niezgodności Klient może zdecydować się: (i) zwrócić produkt uszkodzony, a TOUS zwróci odpowiednią kwotę zakupu oraz wszystkie koszty wysyłki, które mogły zostać zapłacone, lub (ii) wymienić produkt na nowy w dobrym stanie, bez dodatkowych opłat.

6. POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW

7. ZAKUP W CHARAKTERZE GOŚCIA

8. CENY I PODATKI

9. METODY PŁATNOŚCI

10. OSTRZEŻENIE O FAŁSZERSTWIE

11. OBSŁUGA KLIENTA

12. OBOWIĄZKI SPÓŁKI

13. GWARANCJE

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

15. SIŁA WYŻSZA

16. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA

17. PISEMNA KOMUNIKACJA

18. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

19. ZRZECZENIE SIĘ PRAW

20. CAŁOŚĆ UMOWY I CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

21. ZMIANY WARUNKÓW

22. JĘZYK, OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I JURYSDYKCJA

23. KARTY PODARUNKOWE

CHRISTMAS GIFT

*Promocja obowiązuje od 1 grudnia do 1 stycznia 2024 we wszystkich salonach TOUS oraz online. Do wyczerpania zapasów. Jeden prezent przysługuje do jednego paragonu powyżej 649 zł. Kolor wybierany losowo.

 

BLACK FRIDAY

Promotions valid from November 20th to 27th, 2023 in all TOUS stores and online. Discount coupon to be redeemed from November 28th until December 31st, 2023. Valid just per one purchase in all TOUS stores and online. Final sale on discounted items.

 

Regulamin Kart TOUS

 • 1. Postanowienia wstępne
 1. Poniższym zwrotom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 

Wydawca

TOUS Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Emilii Plater 53, XV p., 00-113 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000839220, identyfikująca się numerem REGON 386003485 oraz NIP 5252822371

Karta TOUS

Karta Podarunkowa TOUS

Salon TOUS

Wyodrębnione organizacyjnie miejsce sprzedaży produktów marki TOUS, prowadzone przez Wydawcę, których lista znajduje się pod adresem https://www.tous.com/pl-pl/stores

Regulamin

Niniejszy Regulamin Kart TOUS

Posiadacz Karty

Osoba posiadająca Kartę TOUS

 

 1. Wydawanie i akceptowanie Kart TOUS odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Informacje zawarte w materiałach promocyjnych dotyczących Kart TOUS mają tylko i wyłącznie charakter marketingowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Wydawcy pod adresem https://www.tous.com/pl-pl/. Posiadacz Karty jest zobowiązany do zapoznania się Regulaminem. Przedłożenie Karty TOUS do wykorzystania upoważnia Wydawcę do uznania, że Posiadacz Karty zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.

 

 • 2. Postanowienia Ogólne
 1. Karta TOUS jest wyłącznie Kartą Podarunkową TOUS, której funkcja i sposoby zastosowania wynikają wprost z postanowień Regulaminu. Ewentualne odmienne oznaczenie funkcji Karty TOUS na samej karcie nie zmienia jej rodzaju.
 2. Karta TOUS posiada okres ważności wynoszący 12 miesięcy. Okres ważności Karty TOUS zaczyna biec od momentu zakupu Karty TOUS. Z momentem jej zakupu Wydawca dokonuje aktywacji Karty TOUS. Wydawca umożliwia Posiadaczom Karty nieodpłatne sprawdzenie okresu ważności Karty TOUS w Salonach TOUS, po jej okazaniu. Okres ważności Karty TOUS nie może zostać przedłużony.
 3. Z Kartą TOUS, która nie została aktywowana lub której okres ważności upłynął, nie wiążą się żadne uprawnienia nabywcy lub Posiadacza Karty, chyba, że brak aktywacji wynikał z błędu lub innego zawinionego działania Wydawcy.
 4. Każda Karta TOUS posiada swój unikalny numer identyfikacyjny.
 5. Karta TOUS jest kartą na okaziciela. Posiadacz Karty powinien dołożyć starań aby ją chronić przed nieuprawnionym użyciem. Wydawca nie jest zobowiązany do badania prawidłowości nabycia posiadania Karty TOUS przez osobę posługującą się kartą.
 6. Posiadaczem Karty może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Nabywanie i korzystanie z Karty TOUS dopuszczalne jest wyłącznie w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 8. Karta TOUS może być wykorzystana wielokrotnie, także w przypadku, gdy uprawnienia związane z Kartą TOUS nie zostaną wykorzystane w całości.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Karty TOUS po jej nabyciu, chyba, że są one wynikiem okoliczności leżących po stronie Wydawcy.
 10. Zniszczona Karta TOUS nie podlega wymianie. Wydawca może odmówić przyjęcia uszkodzonej Karty TOUS.
 11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności, daty ważności lub innych istotnych cech Karty TOUS, Wydawca może tymczasowo odmówić jej akceptacji, a tym samym realizacji wynikających z niej uprawnień i zatrzymać Kartę TOUS za pokwitowaniem wydanym Posiadaczowi Karty w celu weryfikacji ujawnionych wątpliwości w najszybszym możliwym terminie.
 12. Nabycie Karty Tous w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, wykorzystanie lub usiłowanie wykorzystania Karty TOUS w sposób niezgody z prawem lub Regulaminem, jak tez ingerencja lub usiłowanie ingerencji w treść Karty TOUS powodują jej unieważnienie. Posiadaczowi unieważnionej Karty TOUS nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Wydawcy.
 13. Karta TOUS może być wykorzystana wyłącznie w Salonach TOUS na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Karta TOUS nie może być wykorzystywana przy umowach zawieranych na odległość (w szczególności przy nabywaniu przez Internet) lub poza lokalem przedsiębiorstwa Wydawcy.

 

 • 3. Karta Podarunkowa TOUS
 1. Karty Podarunkowe TOUS dostępne są w nominałach o wartości definiowanej w momencie zakupu od 50 zł do 5000 zł. Środki pieniężne wpłacone przy nabyciu Karty Podarunkowej TOUS nie podlegają oprocentowaniu. Karta Podarunkowa TOUS może być wykorzystana wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Wydawca umożliwia nabycie Kart Podarunkowych TOUS wyłącznie w Salonach TOUS, stosownie do ich dostępności, do odwołania. Wydawca może dystrybuować Karty Podarunkowe TOUS także w inny sposób, w szczególności w związku z prowadzonymi przez siebie akcjami promocyjnymi.
 3. Karty Podarunkowe TOUS są uznawanym przez Wydawcę wewnętrznym środkiem płatniczym pozwalającym na wykonanie przez Posiadacza Karty w całości lub części zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku zawartej z Wydawcą umowy sprzedaży produktu oferowanego w prowadzonej przez Wydawcę sieci Salonów TOUS. Karty Podarunkowe TOUS nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, instrumentami pieniądza elektronicznego, ani też kartami płatniczymi.
 4. Posiadacz Karty Podarunkowej TOUS może posłużyć się nią dokonując zakupów w Salonach TOUS, w którym to przypadku Karta Podarunkowa TOUS traktowana będzie (z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu) jako środek płatniczy o wartości równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej TOUS. Wartość nominalna samej Karty Podarunkowej TOUS może zostać powiększona o dodatkowe środki – w celu pozyskania dodatkowych środków należy doładować Kartę Podarunkową lub dokupić kolejną Kartę Podarunkową TOUS.
 5. W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów przekraczać będzie wartość nominalną Karty Podarunkowej TOUS Posiadacz Karty zobowiązany będzie do zapłaty różnicy, w sposób akceptowany w Salonie TOUS.
 6. W przypadku gdy wartość zakupionych produktów będzie niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej TOUS, Wydawca nie wydaje reszty, ale Posiadacz Karty jest uprawniony do wykorzystania pozostałej wartości Karty Podarunkowej w późniejszym czasie.
 7. Posiadacz Karty może jednocześnie posłużyć się kilkoma Kartami Podarunkowymi TOUS, których wartość nominalna w takim przypadku zostanie zsumowana. W powyższym przypadku odpowiednie zastosowanie mają ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
 8. Karta Podarunkowa TOUS nie można być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 9. W przypadku konieczności dokonania zwrotu produktu nabytego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej TOUS i konieczności zwrócenia klientowi ceny zakupu, zwrot ten zostanie dokonany przez Wydawcę w gotówce lub przelewem.

 

 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Posiadacz Karty może zgłosić Wydawcy reklamację dotyczącą Karty TOUS.
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres Wydawcy podany na wstępie Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać takie informacje jak: imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania Posiadaczy, opis reklamacji oraz uzasadnienie.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Składając reklamację i wskazując swoje dane osobowe Posiadacz Karty wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu rozpoznania reklamacji przez Administratora danych osobowych, którym jest Wydawca, TOUS Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Emilii Plater 53, XV p., 00-113 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000839220, identyfikująca się numerem REGON 386003485 oraz NIP 5252822371. Wydawca zapewnia przy tym ochronę danych osobowych zgłaszających reklamację Posiadaczy i oświadcza, że zobowiązuje się przetwarzać ich dane osobowe oraz wszelkie inne dane osobowe przekazane przez Posiadaczy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje o zasadach i zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności TOUS dostępnej pod adresem https://touspolska.pl/rodo. Dane osobowe będą przy tym przetwarzane: za zgodą osoby reklamującej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu rozpoznania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Składającemu reklamację przysługuje przy tym prawo dostępu do treści swoich danych osobowych danych (art. 15 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Nabycie i posługiwanie się Kartą TOUS może się także wiązać z przetwarzaniem danych osobowych takich jak: imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania oraz adress e-mail, których administratorem jest Wydawca, a także spółka Joyería TOUS, S.A., wchodząca w skład Grupy TOUS z siedzibą w Manresa, Hiszpania. Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone do niezbędnego zakresu pozwalającego na umożliwienie Posiadaczowi Karty ewentualnego powiązania zakupu Karty TOUS, a także dokonywanych z użyciem Karty TOUS zakupów z programami lojalnościowymi, z których korzysta, i odbywa się zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności TOUS dostępnej pod adresem https://www.tous.com/pl-pl/policies/privacy-policy oraz postanowieniami odpowiednich regulaminów tych programów lojalnościowych.
 6. Nabycie jak i aktywacja Karty TOUS oznaczają potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności TOUS i ich zaakceptowaniem.
 7. Nabywca lub każdorazowy Posiadacz Karty TOUS są zobowiązani do poinformowania osoby trzeciej, na którą przenoszą posiadanie Karty TOUS o postanowieniach Regulaminu.
 8. Wydawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu następuje poprzez umieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej, o której mowa w §1 pkt 3. Regulamin o zmienionej treści wchodzi w życie z upływem 7 dni od chwili jego ogłoszenia, chyba że Wydawca wskazał inny, późniejszy termin. Zmieniony Regulamin wiąże Posiadaczy Kart TOUS nabytych po jego wejściu w życie.
 9. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony dnia 25 stycznia 2023 r.