Η TOUS διαθέτει κώδικα δεοντολογίας και σύστημα αναφοράς για θέματα δεοντολογίας, ενώ επίσης εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ισότητας και πολιτική ίσης αμοιβής που προάγει την πολυπολιτισμικότητα.


H TOUS διαθέτει ένα κώδικα δεοντολογίας που ισχύει τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους προμηθευτές, και με τον οποίο διασφαλίζεται η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών, η ανιχνευσιμότητα των πρώτων υλών, και η επιχειρησιακή διαφάνεια. Οι σχέσεις εργασίας στον Όμιλο TOUS βασίζονται στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της ποιότητας, ενώ συμπεριλαμβάνονται στον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση που βασίζεται σε κριτήρια όπως η ιδεολογία, θρησκεία, πεποίθηση, εθνική καταγωγή, φυλή, εθνικότητα, φύλο, γενετήσιος προσανατολισμός, οικογένεια, ασθένεια και αναπηρία. Ο σεβασμός της αρχής της μη διάκρισης διασφαλίζεται σε όλα τα επίπεδα του Ομίλου TOUS. Ομοίως, η TOUS εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ισότητας που εστιάζει συγκεκριμένα στην ισότητα μεταξύ των φύλων και την παροχή ίσης μεταχείρισης και ευκαιριών σε άντρες και γυναίκες.»

Mujeres trabajando vestidas de azul

Ισότητα και ισότητα μεταξύ των φύλων


Επί του παρόντος, το 45% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της TOUS είναι γυναίκες (5 από τα 11 μέλη, λαμβάνοντας υπόψη και τη γραμματέα μη μέλος του ΔΣ). Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας περιλαμβάνει τις Alba Tous (Πρόεδρος), Rosa Tous (Αντιπρόεδρος της Εταιρείας), Laura Tous (Γενική Διευθύντρια της Dayaday), Beatriz González-Cristóbal (Ανεξάρτητη Σύμβουλος) και Núria Garrós Ribera (Γραμματέας μη μέλος του ΔΣ).

Όσον αφορά την ομάδα ανώτερων διοικητικών στελεχών, η οποία αποτελείται από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Επιτροπή Διαχείρισης, αξίζει να σημειωθεί ότι το 45% των μελών είναι γυναίκες (10 από τα 22 μέλη).

Συνολικά στην Ισπανία, 1.649 από τα 1.878 μέλη του προσωπικού της TOUS είναι γυναίκες, ποσοστό 88% του εργατικού δυναμικού (στις 31 Ιανουαρίου 2018). Παρόμοιο ποσοστό παρουσιάζεται στις υπόλοιπες χώρες παγκοσμίως.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό κάθετης ολοκλήρωσης.


Το επιχειρηματικό μοντέλο της TOUS χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό κάθετης ολοκλήρωσης. Από την έμπνευση, την έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή, έως και τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση μέσω των διαφόρων καναλιών της TOUS, κάθε διαδικασία προϋποθέτει ποιότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητα της εταιρείας να παράγει περισσότερα από 3 εκατομμύρια κομμάτια ετησίως.

Fases de fabricación en taller

Ανάπτυξη του έργου TOUS HEF (Enterprise Heritage) για την προστασία της εταιρικής ιστορίας και ταυτότητας


Ανάπτυξη του έργου TOUS HEF (Heritage, the Essence of our Future-Η κληρονομιά ενισχύει το μέλλον μας) για την προστασία της εταιρικής ιστορίας και ταυτότητας με την προώθηση της έρευνας, της διατήρησης, της διάδοσης και της αναγνώρισης της ιστορικής-εταιρικής κληρονομιάς της TOUS, και με την προώθηση της σημερινής χρήσης των στοιχείων της ιστορικής-εταιρικής κληρονομιάς της TOUS (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, κλπ.) χρησιμοποιώντας κριτήρια κοινωνικής ευθύνης. Αυτό το έργο προάγει τη χρήση των TIC (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών), τις καινοτόμες δράσεις και τη μεταφορά γνώσεων μέσω τεκμηρίωσης, καθώς και τη διάδοση της ιστορικής-εταιρικής κληρονομιάς της TOUS. Αυτό το έργο προάγει τη γνώση των διαδικασιών σχεδιασμού, της κατασκευής και των κοινωνικών πτυχών του άμεσου παρελθόντος μας και του σημερινού κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος μέσω της ιστορικής-εταιρικής κληρονομιάς της TOUS.

Foto de un barrio de Manresa

Πρόληψη κινδύνων και πολιτική υγείας και ασφάλειας στην εργασία


Μέσω της πολιτικής πρόληψης, η TOUS προωθεί την εφαρμογή και την ανάπτυξη ενός Συστήματος Πρόληψης Κινδύνων στην Εργασία. Αυτό εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις της, είτε πρόκειται για τεχνολογικές διαδικασίες, την οργάνωση της εργασίας ή για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται, και λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Η πολιτική πρόληψης αφορά το προσωπικό του Ομίλου TOUS καθώς και της εταιρικής έδρας και των ομάδων εργασίας.

Για το σκοπό αυτό, η διοίκηση της TOUS διασφαλίζει: τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης και των επιπέδων πρόληψης κινδύνων, τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την πρόληψη κινδύνων, τη συμμετοχή όλου του προσωπικού της εταιρείας στη διαχείριση της πρόληψης κινδύνων (συμπεριλαμβανομένων των αναδόχων και των συνεργατών) για την ανάπτυξη καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους και την προώθηση της συμμετοχής, της ενημέρωσης, της κατάρτισης και της διαβούλευσης όλου του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού και εξωτερικού προσωπικού) που εργάζεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με σκοπό τη διατήρηση ενός κατάλληλου επιπέδου πρόληψης στον Όμιλο.

Mujer mirando una pantalla

Πιστοποιητικά εγγύησης προϊόντος και έλεγχος όπως η Διαδικασία Kimberley (διαμάντια), καθώς και φροντίδα και πιστοποίηση της πρώτης ύλης


Η προέλευση των πρώτων υλών είναι σημαντική για την TOUS. Η διαδικασία Kimberley είναι ένα σύστημα πιστοποιήσεων που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι τα διαμάντια που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες δεν μπορούν να εισέλθουν στην αγορά. Δημιουργήθηκε για να διασφαλιστεί ότι η αγορά διαμαντιών δεν χρηματοδοτεί πολεμικές συγκρούσεις ή δεν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάνω από το 97% της αγοράς εφαρμόζει τη διαδικασία Kimberley και εμείς στην TOUS συναλλασσόμαστε αποκλειστικά με προμηθευτές οι οποίοι την τηρούν. Εκτός από τα διαμάντια, η TOUS εξετάζει ενδελεχώς την προέλευση κάθε πρώτης ύλης και μετάλλου που χρησιμοποιείται σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της σωστής πιστοποίησης.

Certificado de autenticidad Tous

Μέλος του Συμβουλίου για την Υπεύθυνη Κοσμηματοποιία


TOUS стал сертифицированным членом Responsible Jewellery Council (RJC) — международной некоммерческой организации, устанавливающей стандарты этичной и ответственной деловой практики в мировой ювелирной индустрии. Это стало результатом успешного прохождения аудита, признавшего TOUS компанией, руководствующейся принципами устойчивого развития и комплексно внедряющей правила добросовестной работы.

Это достижение еще раз демонстрирует ориентацию 100-летней компании на устойчивое развитие, охрану окружающей среды, права человека, качество, прозрачность своей деятельности и информации. Мы успешно выполняем директивы по устойчивому развитию, принятые RJC как членом Международного альянса по социальной и экологической аккредитации и маркировке — международной организации, устанавливающей стандарты добросовестной работы и качества при разработке и внедрении систем социальных и экологических стандартов.

Certificado de responsabilidad en taller

Συμμετοχές και πολιτιστικές χορηγίες


Ως οικογενειακή επιχείρηση αφιερωμένη στην κατασκευή κοσμημάτων από το 1920, η TOUS συνδέεται μέσω συμμετοχών και χορηγιών με διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που προάγουν την πολιτιστική κατανόηση μέσω της τέχνης της κοσμηματοποιίας.

Η TOUS είναι μέλος του Círculo Fortuny, της Andema, (ένωση για τη διαφύλαξη της επωνυμίας), του AMRE (φόρουμ ηγετικών εμπορικών σημάτων), της ACME (ένωση δημιουργών μόδας της Ισπανίας) και του IEF (Instituto de la Empresa Familiar [ινστιτούτο οικογενειακών επιχειρήσεων]). Προσφέρει επίσης πολιτιστικές χορηγίες σε μουσεία όπως το MAP (Museo de Arte Popular [Μουσείο Λαϊκής Τέχνης]) στο Μεξικό και το MACBA στη Βαρκελώνη. Επιπλέον, η TOUS έχει αναλάβει την πολιτιστική υποστήριξη και έχει αναπτύξει συνεργασία με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και το Μουσείο Λαϊκής και Εφαρμοσμένης Τέχνης στη Μόσχα.