Spoločnosť TOUS má zavedený etický kódex aj responzívny plán rovnosti so zásadami rovnakých miezd, ktorý podporuje multikulturalizmus.


Spoločnosť TOUS má zavedený etický kódex, ktorý sa vzťahuje na zamestnancov aj dodávateľov a zaisťuje overenú prax, vysledovateľnosť surovín a prevádzkovú transparentnosť. Pracovné vzťahy v skupine TOUS Group sa zakladajú na princípoch vzájomnej úcty a rovnosti a tvoria súčasť etického kódexu spoločnosti. Všetka diskriminácia na akomkoľvek základe, napríklad ideológii, vierovyznaní, svetonázore, etnickom pôvode, rase, národnosti, pohlaví, sexuálnej orientácii, rodinnej situácii, chorobe či postihnutí je zakázaná. Rešpektovanie tohto princípu nediskriminácie je zaručené na všetkých úrovniach skupiny TOUS Group. Spoločnosť TOUS má takisto zavedený plán rovnosti, ktorý konkrétne zabezpečuje rovnosť pohlaví a rovnaké zaobchádzanie a príležitosti pre mužov aj ženy.

Mujeres trabajando vestidas de azul

Rovnosť pohlaví


45 % členov predstavenstva spoločnosti TOUS je aktuálne ženského pohlavia (5 z 11 členov vrátane tajomníčky, ktorá je nevýkonnou členkou). Členkami predstavenstva spoločnosti sú Alba Tous (predsedníčka), Rosa Tous (zástupkyňa predsedníčky spoločnosti), Laura Tous (výkonná riaditeľka spoločnosti Dayaday), Beatriz González-Cristóbal (nezávislá konzultantka) a Nuria Garrós Ribera (nevýkonná tajomníčka).

Čo sa týka vrcholového vedenia tvoreného výkonným výborom a riadiacim výborom, je na mieste uviesť, že 45 % členov je ženského pohlavia (10 z 22 členov).

V Španielsku je spolu 1 649 z 1 878 pracovníkov spoločnosti TOUS ženského pohlavia, čo predstavuje 88 % pracovnej sily (k 31. januáru 2018). Vo zvyšku sveta je tento percentuálny podiel podobný.

Obchodný model sa vyznačuje vysokým stupňom zvislej integrácie.


Obchodný model spoločnosti TOUS sa vyznačuje vysokým stupňom zvislej integrácie. Od inšpirácie, výskumu a vývoja, výroby, distribúcie, predaja až po popredajné služby prostredníctvom rôznorodých kanálov TOUS: pri každom tomto procese kladieme dôraz na kvalitu a zmysel pre detail, aby sa zaistila kapacita spoločnosti vyrábať viac ako 3 milióny výrobkov ročne.

Fases de fabricación en taller

Vývoj projektu TOUS HEF (Enterprise Heritage) na ochranu firemnej histórie a totožnosti


Vývoj projektu TOUS HEF (Heritage, the Essence of our Future) na ochranu firemnej histórie a totožnosti prostredníctvom podpory výskumu, zachovania, rozširovania a oceňovania historicko-firemného dedičstva spoločnosti TOUS; podpora súčasného využívania aktív z oblasti historicko-firemného dedičstva spoločnosti TOUS (hospodárskych, spoločenských, kultúrnych atď.) s využitím kritérií sociálnej zodpovednosti. Tento projekt podporuje využívanie informačných a komunikačných technológií, inovatívnych činností a prenos znalostí prostredníctvom dokumentácie, ako aj rozširovanie historicko-firemného dedičstva spoločnosti TOUS. Tento projekt podporuje znalosti dizajnérskych procesov, výroby a spoločenských hľadísk z našej nedávnej minulosti, ako aj hľadiská dnešného spoločensko-kultúrneho prostredia prostredníctvom historicko-kultúrneho dedičstva spoločnosti TOUS.

Foto de un barrio de Manresa

Predchádzanie rizikám a zásady BOZP


Spoločnosť TOUS prostredníctvom svojich preventívnych zásad podporuje zavádzanie a rozvoj systému na predchádzanie rizikám na pracovisku. Ten sa zavádza spoločne s jej činnosťami a rozhodnutiami, či už sú to technologické procesy, organizácia práce alebo podmienky, za ktorých sa vykonáva, pričom sa zohľadňujú na všetkých úrovniach organizácie. Tieto preventívne zásady sa vzťahujú na pracovníkov skupiny TOUS Group aj na osoby v ústredí a pracovné tímy.

Vedenie spoločnosti TOUS v tejto súvislosti zaistí: Neustále zlepšovanie výkonnosti a úrovne predchádzania rizikám, dodržiavanie platných právnych predpisov v oblasti predchádzania rizikám, účasť všetkých zamestnancov spoločnosti na riadení prevencie rizík (vrátane dodávateľov a spolupracovníkov) s cieľom rozvíjať lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov, a podporu účasti, informovania, školení a porád so všetkými zamestnancami (vrátane dočasných a externých zamestnancov) pracujúcich v zariadeniach spoločnosti s cieľom udržať v skupine primeranú úroveň prevencie.

Mujer mirando una pantalla

Osvedčenia záruk a kontrol výrobkov, ako je tzv. postup Kimberley (diamanty) a starostlivosť a osvedčenie surovín


V spoločnosti TOUS nám záleží na pôvode surovín. Tzv. postup Kimberley je systém osvedčení navrhnutý na zaistenie toho, aby sa na trh nedostali diamanty z vojnových zón. Bol vytvorený s cieľom zaistiť, aby nákup diamantov nefinancoval konflikty ani neporušoval ľudské práva. Viac ako 97 % trhu spĺňa požiadavky procesu Kimberley a v spoločnosti TOUS spolupracujeme výhradne s dodávateľmi, ktorí ho dodržiavajú. Spoločnosť TOUS okrem diamantov dôkladne skúma aj pôvod každej suroviny a kovu, ktorý sa používa pri výrobných postupoch, aby sa zaistilo správne osvedčenie.

Certificado de autenticidad Tous

Člen etickej rady Responsible Jewellery Council


Spoločnosť TOUS bola uznaná ako certifikovaný člen Rady zodpovedných šperkov (Responsible Jewellery Council, RJC), medzinárodnej neziskovej organizácie, ktorá stanovuje štandardy pre etické a zodpovedné obchodné praktiky v globálnom klenotníckom priemysle po úspešnom dokončení procesu auditu, ktorý uznáva záväzok spoločnosti TOUS k trvalej udržateľnosti a jej celoplošnú implementáciu osvedčených postupov.

Tento úspech opäť dokazuje 100-ročnú angažovanosť spoločnosti v oblasti udržateľnosti, životného prostredia, ľudských práv, kvality a transparentnosti v jej činnostiach a komunikácii prostredníctvom úspešnej implementácie smerníc udržateľnosti spoločnosťou TOUS, ktoré stanovila rada RJC, člen aliancie ISEAL Alliance, medzinárodnej organizácie, ktorá stanovuje normy pre osvedčené postupy a kvalitu pri navrhovaní a implementácii sociálnych systémov a environmentálnych štandardov.

Certificado de responsabilidad en taller

Členstvá a sponzorstvo kultúry


Keďže je spoločnosť TOUS už od roku 1920 rodinným podnikom zameraným na šperkárstvo, prostredníctvom členstiev a sponzorstva je prepojená s rôznorodnými vnútroštátnymi aj medzinárodnými inštitúciami, ktoré podporujú kultúrne porozumenie prostredníctvom remesiel a šperkárstva.

Spoločnosť TOUS je členom organizácií Círculo Fortuny, Andema, (Asociácia pre zachovávanie značiek), AMRE (Fórum vedúcich značiek), ACME (Asociácia módnych tvorcov Španielska) a IEF (Instituto de la Empresa Familiar [Inštitút rodinných podnikov]). Takisto ponúka kultúrne sponzorstvá múzeám, ako je MAP (Museo de Arte Popular [Múzeum ľudového umenia]) v Mexiku a MACBA v Barcelone. Spoločnosť TOUS takisto rozvinula kultúrnu podporu a spoluprácu s americkou knižnicou The New York Public Library a MAAP v Moskve.