Gold Tsuri Nylon bracelet with gemstones

¥42,000

Gold Tsuri Bear earrings with gemstones

¥76,000

Gold Tsuri Bear pendant with gemstones

¥34,000

Silver Tsuri Bear earrings with cultured pearls

¥15,000

Silver Tsuri Two-piece earrings with cultured pearls

¥11,000

Silver Tsuri Bear hoop earrings with cultured pearls

¥13,000

Silver Tsuri Hoop earrings with cultured pearls

¥23,000

Set of three silver Tsuri Earrings with cultured pearls

¥10,000

Silver Tsuri Motif bracelet with cultured pearls

¥34,000