ENVIAMENT ESTÀNDARD GRATUÏT EN COMPRES DE +100 €.  CONTACTA AMB NOSALTRES T'ajudem?   900 777 900

Search Site

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1) Identitat del titular del web

El present lloc web és propietat de Joyería Tous ®.

Nom de l’empresa: Joyería TOUS, S.A.

Domicili: c/ Carme, 2 - 25007 Lleida (Espanya)

La societat està inscrita al Registre Mercantil de Lleida, al Tom 191, Secció 8, full nº L-3513.

NIF: A-25039199

Telèfon: 900777900

Email: ayuda@tous.com

 

2) Acceptació de l’Usuari

 

Aquesta Política d’Ús i Privacitat regula l’accés i ús de la pàgina web que Joyería Tous ® posa a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves de la present Política.

 

Joyería Tous ® pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

 

3) Accés a la pàgina web i Contrasenyes

 

En general no s’exigeix el registre previ com a Usuari per a l’accés i us de la pàgina web, sens perjudici de que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi de realitzar aquesta subscripció o registre.

 

Les dades dels Usuaris obtinguts a través del registre, estan protegides per mitjà de contrasenyes escollides per ells mateixos. L’Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. L’Usuari haurà de notificar a Joyería Tous ® immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la que hagi tingut coneixement.

 

Joyería Tous ® adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme a l'establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Joyería Tous ® no es fa responsable enfront dels Usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a Joyería Tous ®, ni per l'ús que de tals dades facin tercers aliens a Joyería Tous ®.

4) Propietat intel·lectual i industrial

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense autorització expressa per part de Joyería Tous® i/o dels propietaris de les marques, constitueix una infracció de la propietat intel·lectual i industrial que castiga la legislació vigent.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat de Tous®.

Tots els materials, incloent vídeo clips, il·lustracions, fotografies, producte, imatges, creativitats, dissenys, logos i marques registrades (d'ara endavant, "Contingut") que apareixen en el lloc web, són propietat de S. Tous, S.L. (d'ara endavant, "TOUS®") i estan protegides per la legislació aplicable. El permís és atorgat a la còpia electrònica o la impressió parcial del lloc web amb l'únic propòsit de fer una comanda en el lloc com una font de compra. Qualsevol altre ús, incloent la reproducció, modificació, distribució, transmissió, republicació, exhibició o representació del Contingut del lloc web està estrictament prohibit. TOUS®, més enllà dels límits anteriorment descrits, no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

TOUS® es reserva tots els drets sobre el contingut reflectit en aquest lloc web. Cap altra companyia o individu podrà utilitzar aquest contingut sense l'exprés consentiment escrit de TOUS®. Els articles de TOUS® estan disponibles exclusivament en el lloc web de TOUS® (www.tous.com), botigues TOUS®, punts de venda TOUS® i botigues especialitzades multi marca. Els productes TOUS® venuts a través de canals no autoritzats podrien ser falsos.

5) Enllaços o Links

 

Aquesta Política es refereix únicament a la pàgina web i continguts de Joyería Tous®, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

 

Les destinacions d'aquests enllaços no estan sota el control de Joyería Tous®, i Joyería Tous® no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des del web de Joyería Tous®, ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines.

 

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de Joyería Tous®.

 

En el cas que l'empresa tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent a la major brevetat possible.

 

6) Ús correcte del lloc web

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (I) la legislació aplicable en cada moment; (II) la Política d'Ús i Privacitat; (III) la moral i bons costums generalment acceptats i (IV) l'ordre públic.

 

L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a TOUS o a tercers per la informació que faciliti. No obstant el que estableix l'apartat anterior l'Usuari haurà així mateix d’abstenir-se de:

-          Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

-          Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

-          Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

-          Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de TOUS, dels seus proveïdors o de tercers.

-          Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de TOUS, tercers proveïdors i altres Usuaris.

-          Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

TOUS podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta que un ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a la present Política.

Així mateix, l'usuari s'obliga a indemnitzar a TOUS enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva banda de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva banda que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc web.

7) Fòrums o Blocs

 

Joyería Tous® ofereix als usuaris la possibilitat d'introduir comentaris i/o de remetre fotografies per incorporar-los en les seccions corresponents, així com de participar en fòrums de debat i de mantenir converses amb altres usuaris. La publicació dels comentaris i/o les fotografies està subjecta a la present Política.
 
La persona identificada en cada cas com la que ha realitzat els comentaris i/o ha enviat les fotografies, és responsable dels mateixos. Els comentaris i/o les fotografies, no reflecteixen l'opinió de Joyería Tous®, ni Joyería Tous® fa declaracions a això.
 
Joyería Tous® no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals li obligui la Llei, dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els comentaris i/o les fotografies, així com dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per la inserció dels comentaris i/o les fotografies al Fòrum o en les altres seccions de la pàgina web que permetin aquesta mena de serveis i continguts.
 
L'Usuari subministrador del text i/o fotografies cedeix a Joyería Tous® els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d'activitat sobre els mateixos, tant en format electrònic, digital, paper, com en qualsevol altre tipus de suport. I, especialment, l'Usuari cedeix aquests drets per a l'emplaçament del text i/o les fotografies a la pàgina web, per tal que els altres usuaris puguin accedir-hi.
 
L'Usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els textos o fotografies o, si escau, garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessaris de l'autor o propietari del text i/o fotografies, per a la seva utilització per part de Joyería Tous® a través de la pàgina web.
 
Joyería Tous® no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l'ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d'activitat que realitzi sobre els textos i/o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per portar a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.

 


Així mateix, Joyería Tous® es reserva el dret de retirar de manera unilateral els comentaris i/o fotografies albergats en qualsevol secció del web, quan hi hagi indicis que els comentaris i/o fotografies infringeixen qualsevol disposició legal, vulneren drets de tercers, o són utilitzats amb fins publicitaris (spam), així com quan Joyería Tous® ho consideri oportú.


Joyería Tous® no serà responsable per la informació enviada per l'Usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. En el moment que Joyería Tous® tingui coneixement efectiu que allotja dades com els anteriorment referits, es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l'accés a ells.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions, pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: lopd@tous.es.

 

 

8) Xarxes socials

 

L’usuari podrà unir-se als Grups que Joyería Tous® té en diferents xarxes socials. L'usuari que es faci fan d'algun d'aquests grups, accepta les condicions d'ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.

 

 

9) Protecció de dades de caràcter personal

 

L'Usuari podrà remetre a Joyería Tous® les seves dades de caràcter personal a través dels diferents canals que a aquest efecte apareixen incorporats en la pàgina web. Aquests canals incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

Preguem llegiu atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal

 

 

10) Modificació de la Política d'Ús i Privacitat
 
Joyería Tous® es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment la Política d'Ús i Privacitat pel que l' usuari haurà de llegir-les periòdicament.
 
11) Llei aplicable i jurisdicció
 
La relació entre Joyería Tous® i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.
 
Joieria Tous® perseguirà l' incompliment de les presents Condicions així com qualsevol utilització indeguda de la web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

 

 

 

12) Empreses del Grup

 

 A continuació es detallen les empreses que formen part del Grup TOUS:

 

-         JOYERIA TOUS, S.A., domicilio social: C/ Carme, nº 2 Lleida, C.I.F.: A-25.039.199, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Lérida, al Tomo 191, Folio 1, Hoja nº L-3513.

-         TOUS JOYEROS BILBAO, S.L., domicilio social: Calle Gran Vía, 27 de Bilbao, C.I.F.: B-95.091.849, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 3901, Libro 0, Folio 146, Sección 8, Hoja BI-27815, Inscripción 1.

-         TOUS MINGUELLA, S.L., domicilio social: Avenida de Pau Casals, 16, de Barcelona, C.I.F.: B-65.192.403, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 41680, folio 115, Hoja B-393084.

-         TOUS CIUDAD REAL, S.L., domicilio social: Calle Ramón y Cajal, 10, Ciudad Real, C.I.F.: B-13.378.229, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Ciudad Real,l Tomo 352, Libro 0, Folio 89, Hoja CR-13520, Inscripción 13.

-         TOUS AVILA, S.L.U, domicilio social: C/ Alemania, 6, Planta Baja, de Ávila, C.I.F.: .- B-05.228.267, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Ávila, Tomo 144, Libro 102, Folio 41, Sección 8, Hoja AV-5383, Inscripción 1

-         TOUS JOYEROS DONOSTI, S.L., domicilio social: / Txurruka, 5, de San Sebastián, C.I.F.: B- 20.689.295, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Guipúzcoa, Tomo 1808, Libro 0, Folio 208, Sección 8, Hoja SS-17332, Inscripción 1.

-         TOUS JOYEROS CÁDIZ, S.L., domicilio social: Calle Columela 30 Cádiz, C.I.F.: B-72.039.480, Inscripción Registral: Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz al Tomo 1809, Folio 190, Seccion 8, Hoja CA-33.044, Inscripción 1ª.

-         TOUS FERROL, S.L., domicilio social: calle Real, 129, Ferrol, C.I.F.: B-70.124.979,  Inscripción Registral: Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 3.236, Sección General, Folio 95, hoja nº C-41.988, Inscripción 1ª.

-         TOUS SANTANDER, S.L., domicilio social: C/ Lealtad, 14,  Santander, C.I.F.: B-39.515.812, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Cantabria, Tomo 752, Libro 0, Folio 186, Hoja S-12791, Inscripción 1.

-         TOUS JOYEROS LUGO, S.L., domicilio social: Calle El Progreso, 30, Bajos, Lugo, C.I.F.: B-27.330.943, Inscripción Registral: Registro  Mercantil de Lugo al Tomo 349, Libro 0, Folio 223, Hoja LU-10651, Inscripción 1.

-         TOUS SALAMANCA, S.L., domicilio social: Plaza Santa Eulalia, 13-14,  Bajos, Salamanca, C.I.F.: B-37.419.843, Inscripción Registral: Inscrita en el Registro Mercantil de Salamanca al Tomo 317, Libro 0, Folio 155, Hoja SA-9619, Inscripción 1ª.

-         TOUS ORENSE, S.L., domicilio social: Rúa Parque San Lázaro, 2, de Orense, C.I.F.: B-32.310.674, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Orense al Tomo 631, Libro 0, Folio 198, Hoja OR-8755, Inscripción 1

-         TOUS REUS, S.L., domicilio social: Raval Santa Anna 1, bajos, de Reus, C.I.F.: B-43.598.069,  Inscripción Registral: Registro Mercantil de Tarragona al Tomo 1561, Libro 0, Folio 10, Hoja T-20145, Inscripción 1ª.

-         TOUS JOYEROS GIJÓN, S.L., domicilio social: C/ Corrida, 15, de Gijón, C.I.F.: B-33.866.641, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Oviedo, Tomo 2867, Libro 0, Folio 117, Sección 8, Hoja AS-25267, Inscripción 1

-         TOUS TERRASSA, S.L., domicilio social: Plaça Vella, nº 16, de Terrassa, C.I.F.: B-63.089.478, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 35539, Libro 0, Folio 212, Hoja B-271402, Inscripción 1.

-         TOUS JOYEROS CANARIAS, S.L., domicilio social: Calle Viera y Clavijo, 20, Las Palmas de Gran Canaria, C.I.F.: B-35.765.593, inscripción Registral: Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1660, Libro 0, Folio 144, Hoja GC-30695, Inscripción 1.

-         ARAGOTOUS, S.L., domicilio social: C/ Madre Vedruna, 4, Bajos, Zaragoza, C.I.F.: B-50.771.880, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 2311, Libro 0, Folio 92, Sección 8, Hoja Z-23238, Inscripción 1.

-         TOUS JOYEROS VIGO, S.L.U, domicilio social: Avenida Gran Via, 8, de Vigo, C.I.F.: B-36.958.775, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Pontevedra al Tomo 3109, Libro 3109, Folio 195, Hoja PO-38135, Inscripción 1.

-         TOUS VITORIA, S.L., domicilio social: C/ Dato, nº 24, Bajo Izquierda, Vitoria, C.I.F.: B-01.343.060, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Álava, Tomo 1066, Libro 0, Folio 184, Hoja VI-9067, Inscripción 1.

-         TOUS GUADALAJARA, S.L., domicilio social: C/ Virgen del Amparo, 38, Guadalajara, C.I.F.: B-19.225.549, inscripción Registral: Registro Mercantil de Guadalajara al Tomo 424, Libro 0, Folio 56, Hoja GU-5145, Inscripción 1

-         TOUS JOYEROS ALMERÍA, S.L.U, domicilio social: Paseo de Almería, 4,  Almería (04001), C.I.F.: .-  B-04.568.507, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Almería, Tomo 1.112, Libro 0, Folio 148, Hoja AL-29986, Inscripción 1.

-         TOUS BENIDORM, S.L., domicilio social: Centro Cial. La Marina, Local B-28, Pol. Ind. 25, Finestrat, C.I.F.: B-53.990.032, Inscripción Registral: Registro  Mercantil de  Alicante al  Tomo 2909,  Folio 61,  Hoja  A-90903, Inscripción 1

-         TOUS JOYEROS BURGOS, S.L., domicilio social: C/ Laín Calvo, 37, Burgos, C.I.F.: B-09.401.746, inscripción Registral: Registro Mercantil de Burgos al Tomo 469, Libro 260, Folio 220, Sección 8, Hoja BU-8816, Inscripción 1.

-         TOUS EXTREMADURA, S.L., domicilio social: Avenida de España, 25 de Cáceres, C.I.F.: B-10.294.619, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Cáceres al Tomo 615, Libro 443, Folio 182, Sección 8, Hoja CC-7210, Inscripción 1

-         TOUS JOYEROS GALICIA, S.L., domicilio social: C/ Compostela,1, A Coruña (15004),  C.I.F.: B-70.004.387, Inscripción Registral: Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, al Tomo 2.991, folio 94, hoja número C-36.413, inscripción 1ª.

-         TOUS JOIERS GIRONA, S.L.U, domicilio social: C/ Lorenzana, 31, Girona, C.I.F.: B-17.451.139, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Girona, Tomo 830, Libro 0, Folio 117, Hoja GI-15942, Inscripción 1.

-         TOUS VALENCIA, S.L., domicilio social: .-  C/ Jorge Juan, 7 de Valencia, C.I.F.: B-65.718.728 Inscripción Registral: Registro Mercantil de Valencia, al Tomo 9472, Folio 191, Hoja V-148579.

-         TOUS JOYEROS LEON, S.L., domicilio social: .-  C/ Ordoño II, 7. León (24001), C.I.F.: B-24.437.725, Inscripción Registral: Registro Mercantil de León al Tomo 937, Libro 0, Folio 206, Hoja LE-12412, Inscripción 1

-         TOUS JOYEROS MURCIA, S.L.U, domicilio social: C/ Gran Via Escultor Salzillo, 14, Murcia (30004), C.I.F.: .- B-30.557.409, Inscripción Registral: Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1339, Libro 0, Folio 23, Sección 8, Hoja MU-24547, Inscripción 1.

Back to top